Etykieta efektywności energetycznej

Etykieta energetyczna dla pomp ciepła

Rozporządzenie dotyczące etykiet energetycznych odnosi się do urządzeń o mocy znamionowej do 70 kW. Tutaj ważne jest, że na etykietach – inaczej niż na przykład w przypadku suszarki do bielizny lub chłodziarki – ogólna informacja o rocznym zużyciu energii nie sprawdza się. Zużycie urządzenia grzewczego zawsze zależy od budynku, w którym zostało ono zainstalowane. Dlatego za podstawę klasyfikacji wzięto „sezonową wydajność w trybie grzania”.

etyk1

Etykieta energetyczna dla wielofunkcyjnych kotłów grzewczych z pompą ciepła

Wszystkie domowe kotły grzewcze z lot 1 muszą być oznakowane etykietą efektywności wyskalowaną w klasach od A ++ do G. W przypadku lot 2 obowiązuje równocześnie skala klas efektywności od A do G. 26 września 2019 r.: także domowe kotły grzewcze będą musiały być zaopatrzone w etykietę efektywności energetycznej z klasami od A +++ do D.
 

etyk2

ETYKIETA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Ekoprojektowanie i etykiety efektowności energetycznej Unia Europejska określiła wysokie cele w odniesieniu do ochrony środowiska, które mają zostać osiągnięte do roku 2020. Są one zdefiniowane pod pojęciem Celów 20/20/20, które, w  porównaniu do roku 1990, wymagają zwiększenia o  20% wykorzystania energii odnawialnych przy jednoczesnej redukcji wykorzystania energii pierwotnej i emisji CO2 o 20 %.

Dyrektywa ErP
W obliczu takich kwestii UE wprowadziła dyrektywę ErP. Jej celem jest wspieranie i promowanie projektowania produktów związanych z energią w sposób chroniący zasoby naturalne i energooszczędny. Produkty podzielone są na grupy produktowe, tak zwane „lots”. Dla pomp ciepła znaczenie ma lot 1 dla domowych i wielofunkcyjnych kotłów grzewczych oraz lot 2 dla urządzeń do przygotowania CWU.

Dyrektywa ErP oparta jest na dwóch rozporządzeniach wykonawczych: rozporządzeniu dotyczącym ekoprojektowania do oznakowania CE oraz rozporządzeniu dotyczącym etykiet energetycznych.

Znak CE
Rozporządzenie w sprawie ekoprojektowania określa tak zwane minimalne standardy efektywności oraz minimalne standardy emisji. Urządzenia, które ich nie spełniają, nie otrzymują znaku CE i nie mogą być wwożone do UE. Jest to przede wszystkim wezwanie producentów do wykorzystywania technologii, które dzisiaj i w przyszłości będą zgodne z wymaganiami CE.

Etykieta Energetyczna
Rozporządzenie dotyczące etykiet energetycznych definiuje wygląd etykiet energetycznych. Określa ono, które wartości są niezbędne do zaklasyfikowania do określonej klasy efektywności. Etykiety mają ułatwić przede wszystkim konsumentom porównanie produktów i pozwalać na wybór w zależności od efektywności urządzeń.

Z terminem 26 września 2015 r. efektywność energetyczna domowych i wielofunkcyjnych kotłów grzewczych musi być wykazana na oznaczeniach w całej Unii Europejskiej. W bezpośrednim porównaniu z rozwiązaniami grzewczymi opalanymi paliwami kopalnymi lub peletami zalety pomp ciepła są widoczne na pierwszy rzut oka. Pompy ciepła bez wyjątku uzyskują oceny z zielonego zakresu (A + lub wyżej).

Sezonowe efektywności chłodzenia i grzania W myśl normy DIN EN14825 parametry mocy dla wskaźnika SEER i SCOP ustala się w czterech różnych punktach pomiarowych. W  zależności od przebiegu temperatur w  klimacie odniesienia w Strasburgu punkty pomiarowe mają różne wagi w celu odwzorowania efektywności energetycznej urządzenia w możliwie jak najbardziej realistycznych warunkach.

Ponadto uwzględnia się:
- zużycie przy wyłączonym termostacie
- tryb czuwania
- ogrzewanie miski korbowej

Obliczona wartość SCOP mieści się w grupie lot 1 przy obliczaniu sezonowej wydajności w trybie grzania ( s). W zależności od zastosowanego nośnika energii urządzenia grzewcze do ogrzewania pomieszczeń muszą spełniać określone wymagania minimalne. W odniesieniu do pomp ciepła poprzeczka jest ustawiona znacznie wyżej niż w przypadku innych technologii. Do klasyfi kacji w zakresie efektywności energe tycznej w grupie lot 2 znaczenie ma efektywność energetyczna przygotowania CWU ( wh).

sch2b-kopia

sch2a-kopia

sch1a 

sch1b